Sam Terakedis

Royal Flush 17/20 by Sam Terakedis
Royal Flush 17/20
50" x 60" x 25"
(CAN) $52,250
Alces 1/24 by Sam Terakedis
Alces 1/24
35" x 44" x 20"
(CAN) $37,950
September Madness 11/20 by Sam Terakedis
September Madness 11/20
24" x 48"
(CAN) $26,400
The Chatterbox - 2 of 24 by Sam Terakedis
The Chatterbox - 2 of 24
38" x 22" x 22"
(CAN) $20,723
Hightailin it 4/20 by Sam Terakedis
Hightailin it 4/20
35" x 36" x 15"
(CAN) $16,152
Ridge Runner by Sam Terakedis
Ridge Runner
36" x 30" x 16"
(CAN) $15,000
Pair of Queens King High 2/20 by Sam Terakedis
Pair of Queens King High 2/20
23" x 25" x 16"
(CAN) $12,720
Cat N' Mouse Games 16 of 30 by Sam Terakedis
Cat N' Mouse Games 16 of 30
32" x 16" x 25"
(CAN) $9,500
The Enforcer 11/30 by Sam Terakedis
The Enforcer 11/30
18" x 20" x 20"
(CAN) $8,940
Lazy Daze II by Sam Terakedis
Lazy Daze II
15" x 28" x 8.5"
(CAN) $7,500
The Hitchhikers 21/30 by Sam Terakedis
The Hitchhikers 21/30
16" x 16" x 10"
(CAN) $5,200
Prince of the Rockies 11/30 by Sam Terakedis
Prince of the Rockies 11/30
18" x 19" x 7"
(CAN) $4,945
More